Skip to content

MÅNADSBREVET

UR MÅNADSBREVET  |  DECEMBER 2023

“Den andra söndagen i advent tenderar att hamna lite i skymundan efter urladdningen på kyrkoårets första dag veckan innan. Många församlingsanställda är lediga inför den fortsatt intensiva advents- och jultiden.

I årets decemberbrev vill jag särskilt lyfta fram det stora tema som den söndagen rymmer. Guds rike är nära. Vår ingång blir genom Markus koncentrat i inledningen av sitt första kapitel.

När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade: »Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet.« (Mark 1:14-15)

Ett av de starkaste känslominnena jag har, och som jag när som helst kan erinra mig, är en försommardag när jag är i 10-årsåldern. Jag är på väg hem från skolan och det är dagen innan skolavslutningen. I min överfulla ryggsäck låg terminens samlade skolarbeten men tyngden bekymrade mig inte det minsta. Lyckan spratt i kroppen av den förväntan som rymde nyklippta fotbollsplaner och hissat segel i min optimistjolle. 

Denna dag rymde en mer påtaglig känsla än själva skolavslutningsdagen eller någon av de första dagarna på sommarlovet. Varför? Allt var fortfarande kvar. Det var liksom stunden före den stora stunden. Guds rike är nära. Är det något av den förväntan Jesus vill väcka i oss?” – Jonas Eveborn

ekibs

RETREATER – BOKA PLATS

HITTA HEM

ROBERT ERIKSSON | 18-21 JANUARI 2024

STORRETREAT VID FASTANS BÖRJAN

VÅRDNÄS STIFTSGÅRD | 14-18 FEBRUARI 2024

TRO SOM ETT SENAPSFRÖ

ELLEN MERETE W FINNSETH | 18-21 APRIL 2024

PRÄST- OCH PASTORSMÖTE 2024

PRÄST- OCH PASTORSMÖTE

BJÄRKA-SÄBY OCH VÅRDNÄS STIFTSGÅRD | 5-7 MARS 2024

Den 5-7 mars 2024 inbjuder tidskriften Pilgrim till präst- och pastorsmöte i Östergötland.

Det ekumeniska präst- och pastorsmötet på Vårdnäs Stiftsgård och Nya Slottet Bjärka-Säby har hållits vid tre tidigare tillfällen under påskfastan (2007, 2011 och 2015). Inbjudare är tidskriften Pilgrim och dess referensgrupp.

Huvudtalare i 2024 års präst- och pastorsmöte är Karin Johannesson, biskop i Svenska kyrkan, Uppsala stift och Erik Varden, trappistmunk och katolsk biskop av Trondheim. Övriga medverkande utgörs främst av tidskriftens referensgrupp och skribenter.

Vem kan delta?
Förutom präster och pastorer är mötet öppet för diakoner, studerande präst- och pastorskandidater och presbyterer (församlingsledare i lokala kyrkor).

“TANKARNA – KAMPEN FÖR INRE FRIHET”

Nu finns Samuel Rubensons nya bok “Tankarna – kampen för inre frihet” att beställa hos EKiBS Förlag!

I denna bok förmedlar Samuel Rubenson den undervisning som nått oss från Evagrios av Pontos (d 399), den kanske viktigaste gestalten i den tidiga monastiska traditionen. Texterna i boken utgör en bearbetad version av en serie betraktelser som publicerades i tidskriften Pilgrim åren 2005–2007.

Evagrios var den som sammanfattade de stora dragen i den spiritualitet som kommit att prägla klostren i både öst och väst. Genom den skärpa med vilken han blottlägger människans inre föregriper han inte bara vad modern psykologi satte ord på först under 1900-talet, han lägger grunden till den stora kristna vägledningstraditionen. 

I Samuel Rubensons kärnfulla texter klargör Evagrios undervisning hur vägen till mig själv och vägen till Gud alltid är en och densamma. Den väg där jag som människa blir fri att älska Gud och allt skapat.

INSPELNING AV TIDEBÖNER

Tidegärden

I mitten av 2010-talet gav EKiBS Förlag ut Tideböner under året. Den omfattar fyra veckors dagliga tideböner för ordinarie tid under året och innehåller Psaltaren i dess helhet. Det var inledningen av en långsiktig utgivning av tidebönsböcker för kyrkoårets alla tider. I dag finns kompletterande tidebönsböcker för advent, fastan, påsk och jultiden.
 
Hela vecka I av Tideböner under året finns nu i en inspelning som är gjord i kapellet på Nya Slottet Bjärka-Säby med Andreas Runeson som inspelningstekniker och producent. Inspelningen är publicerad via appen Tidegärden (Fjellander Media). Du hittar inspelningarna genom att välja Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säbys version av tideböner och därefter vecka I. 
 
Syftet med inspelningen är att fler ska få möjlighet att ta del av de växelvisa bönerna – som till stora delar är sjungna – för såväl personlig andakt som i gemensamma böner. Inspelningen kan också tjäna som underlag för den som leder tideböner och vill lära sig psalmtonerna och lovsångerna. 
 
Den långsiktiga planen är att också sjunga in övriga tideböner. 
 
Tidebönsböckerna finns att beställa hos EKiBS Förlag.

TIDSKRIFTEN PILGRIM

Pilgrim är en ekumenisk tidskrift för andlig vägledning som formulerar en kontemplativ livshållning för nutidsmänniskan. I fyra utgåvor årligen utforskar Pilgrim tro och andlighet som erfarenhet och dess konsekvenser för individen, kyrkan och samhället. Varje nummer har ett huvudtema med essäer, samtal och vägledande texter, samt en omfångsrik recensionsdel.

Pilgrim har en referensgrupp som består av personer som representerar katolsk, ortodox, svenskyrklig och frikyrklig tradition.

Tidskriften Pilgrim utges av Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby.

AKTUELLT NUMMER

JOHANNESAKADEMIN

Johannesakademin är en ekumenisk studie- och samtalsmiljö där teologi och kyrka, studier och bön hålls samman. Med särskild inriktning på arvet från den tidiga kyrkan, den monastiska traditionen och den östliga kristenheten vill Johannesakademin i kurser, seminarier och rundabordssamtal ge näring åt och redskap för en teologisk och andlig fördjupning som idag efterfrågas av alltfler, samt bidra till att göra dessa traditioner tillgängliga för dagens svenska kristenhet.

Johannesakademin förvaltas av den Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby. Akademin riktar sig till såväl lekmän som präster och pastorer som söker fördjupning och fortbildning. Studier inom Johannesakademin kräver inga akademiska meriter, endast ett genuint intresse. Genom att vara en mötesplats för människor som söker de för hela kristenheten gemensamma rötterna vill Johannesakademin verka för en större enhet mellan kyrkans olika traditioner.

Johannesakademins hjärta är dess bibliotek och studierum, som sedan sommaren 2022 finns på Klostergatan 46 i Linköping.

ekibs