Skip to content

Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby

Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby är en gemenskap av människor som vill stödja varandra att gå en gemensam väg i Kristi efterföljd. Vi tillhör olika kyrkor och en av kommunitetens viktigaste kallelser är att på bönens väg utforska och synliggöra den kristna enheten.

Vi är en lekmannakommunitet bestående av människor som lever på olika håll i Sverige och övriga Norden. Gemensamt för oss alla är ett trons igenkännande i mötet med den spiritualitet som präglar bönen, retreaterna och gudstjänstlivet.

Ekumeniska Kommuniteten firar gudstjänst och har sammankomster på en rad platser. Gudstjänster och retreater erbjuds på de två platser som i dag utgör centrum för kommuniteten, Bjärka-Säby och Antoniosgården på Kållandsö.

Historia

Kommunitetslivet i Bjärka-Säby tog sin början 1996 när Sionförsamlingen i Linköping, som tillhör pingströrelsen, skapade möjlighet för människor att under en begränsad period av ett eller två år gestalta ett liv i gemenskap i ekumenisk anda. Intentionen från donationen av Nya Slottet från släkten Ekman till Sionförsamlingen 1980 fick därmed ytterligare ett konkret uttryck.

Genom kommunitetens närvaro på platsen fick miljön ett dagligt gudstjänstliv vilket tillsammans med retreater och olika slag av möten arrangerade av tidskriften Pilgrim gjorde Bjärka-Säby till en allt viktigare ekumenisk mötesplats. Det ledde med tiden till framväxten av en utvidgad kommunitet, samtidigt som det tidigare kommunitetslivet fortsatte att gestaltas så som ett husfolk på platsen. Konstituerandet av kommuniteten i dess utvidgade form skedde på pingstdagen 2008, med målsättning att vara ett stöd att leva i Kristi efterföljd på den plats där var och en som tillhör Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby bor.

Genom att följa en regel får kommunitetens medlemmar vägledning och näring för sitt kristna liv utifrån den spiritualitet som präglar dess gemenskap. Regeln kan tillämpas av den som lever i såväl äktenskap som celibat. Den är i dag till största delen en lekmannakommunitet som består av människor som bor på olika håll i Skandinavien och tillhör olika kyrkor. Pingstförsamlingen i Linköping och Ekumeniska Kommuniteten samarbetar för att tillsammans stärka och utveckla den ekumeniska miljön på Nya Slottet. Det kommunitetsliv i form av husfolk som pingstförsamlingen tog initiativ till 1996, utgör alltjämt en viktig del av det rika liv som gestaltas på Nya Slottet Bjärka-Säby.

Sedan 2013 är även Antoniosgården på Kållandsö en del av Ekumeniska Kommuniteten. Där firas dagliga gudstjänster, ges möjlighet till personlig retreat och kurser i ikonografi. Tideböner och ökenmässor firas i dag även på en rad platser inom Ekumeniska Kommuniteten i samverkan med lokala församlingar i Norden.

pasknatt-2017

Spiritualitet

Den spiritualitet som format kommuniteten har sina viktigaste källor i Bibeln och i den odelade kyrkans tro och liv. Kommuniteten har funnit inspiration i såväl öst som väst i den kristna traditionen, dess teologi, spiritualitet och monastiska liv. Med övertygelsen att traditionen är förnyelsens källa vill vi andas med kyrkans bägge ”lungor” och samtidigt forma vårt liv i lyhördhet för vår egen samtid.

Den västliga traditionen består inte bara av vårt katolska och lutherska arv. I denna andliga ström finns även den frikyrkliga och karismatiska spiritualiteten. En ekumenisk spiritualitet för vår tid behöver vara både kontemplativ och karismatisk, sakramental såväl som profetisk. Vi tror, med Kyrillos av Jerusalems ord på 300-talet, att ”den Helige Ande är kyrkans store lärare”, och att många av de senaste århundradenas väckelserörelser därför är en påminnelse om att kyrkan alltid är en ”pågående pingst ”.

Hjärtat i Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby och dess spiritualitet är det eukaristiska livet. Samtliga medlemmar i kommuniteten avger ett löfte att så långt möjligt delta i en eukaristisk gudstjänst varje vecka på den plats där man bor eller för tillfället befinner sig. Genom att iaktta ett mått av fasta innan vi tar emot de heliga gåvorna får vi hjälp att förstå vad det innebär att människan inte endast lever av bröd.

En kontemplativ livshållning, formad av eukaristin, de gemensamma tidebönerna, Jesusbönen och den inre kammarens stilla bön, är ryggraden i kommunitetens spiritualitet. Den regelbundna personliga retreaten är därför ett av kommunitetens viktigaste särmärken. Samtidigt är vi en karismatisk kommunitet som under Andens ledning vill uppmuntra personlig frihet i bönen och ett ivrigt sökande av de andliga gåvorna.

Genom den kontemplativa hållningen och gästfriheten önskar kommuniteten även tradera arvet från godsägare Oscar Ekman, vars liv och gärning i Bjärka-Säby under 1900-talets första hälft sammanfattades i de två valspråken ora et labora (bed och arbeta) samt esse non videri (vara – icke synas).

övre3(1)

Löftet

Den som genom löfte inträder i kommuniteten förbinder sig till en andlig disciplin som omfattar ett mått för dagen, ett för veckan och ett för året. Löftet innebär att vi

 • ber minst en daglig tidebön.
 • varje vecka firar en eukaristisk gudstjänst företrädesvis i den församling vi tillhör.
 • deltar i minst en retreat årligen.
IMG_7242

Kommunitetens regel

Vill du läsa vår regel i sin helhet kan du ladda ner den här.

Skärmavbild 2021-12-02 kl. 17.34.51

Vägvisare

Kommunitetens medlemmar uppmuntras:

 • Att varje dag troget leva i och genom bön.
 • Att växa i sin tro genom läsning av Bibeln i lectio divina-traditionen, med hjälp av den bibelläsningsplan kommuniteten varje månad får del av.
 • Att vara en del av en lokal församlingsgemenskap på den plats där man bor och genom trohet och ansvar verka för den lokala församlingens förnyelse.
 • Att leva i ständig förbön för sin egen församling och hela kyrkan och alla dess ledare.
 • Att i tron på ”en enda, allmän och apostolisk kyrka” verka oförtrutet för den kristna enheten och därmed ett vittnesbörd som vinner hjärtan för Guds rike.
 • Att fördjupa sig i den odelade kyrkans tro och liv genom egen kunskapsinhämtning och genom möjligheten att delta i den studie- och samtalsmiljö som Johannesakademin utgör.
 • Att söka personlig vägledning genom att ha en andlig följeslagare samt att gå till bikt, framför allt under fastetiden.
 • Att i mån av närhet till Bjärka-Säby regelbundet delta i tidebönslivet och de eukaristiska gudstjänsterna.
 • Att öva sig i gästfrihet, bland annat genom att delta i det praktiska arbetet med retreater och gästverksamhet. 
 • Att eftersträva en livsstil präglad av enkelhet och ekologisk hållbarhet i ansvar för skapelsen, liksom återhållsamhet i bruket av medier för att kunna söka den inre stillhet som är en förutsättning för ett liv i uppmärksam kärlek.
 • Att i solidaritet med världens fattiga ta steg för ett miljövänligare liv och göra konkreta insatser för att dela med sig av sitt överflöd.
 • Att i allt eftersträva uthållighet genom att betona värdet av ”de långa linjerna”.
Skärmavbild 2021-12-02 kl. 17.32.21

Organisationen

Ett kommunitetsråd som väljs av medlemmarna har det pastorala ansvaret för kommuniteten. Kommuniteten företräds av en preses (föreståndare) och har två visitatorer som utövar tillsyn. Jonas Eveborn efterträdde år 2017 Peter Halldorf som preses för kommuniteten. Visitatorer är pastor Fredrik Lignell och biskop Esbjörn Hagberg. Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby är juridiskt konstituerad som en ideell förening, och dess ekonomi och egendom handhas av en styrelse. Beslut som rör kommunitetens liv och utveckling fattas i konsensus bland kommunitetens medlemmar.

Bjärka Foto Zandra Erikshed-6

Eukaristin

Det regelbundna firandet av eukaristin, den måltid som skänker oss uppståndelsens näring, är den viktigaste källan till liv och läkedom för kommunitetens liv. Med den tidiga kyrkan delar vi tron att eukaristin gör kyrkan närvarande i hela dess fullhet. Den är bönernas bön, den handling genom vilken vi bär fram oss själva och hela världen till Gud. Eukaristin sammanfattar vår tro och skänker den kristna församlingen dess identitet. Den drar oss genom den helige Andes nedstigande in i det enhetens mysterium där vi förenas med varandra i Kristi gemenskap med sin Fader.

Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säbys ökenmässa, med inspiration från kloster i Egypten och Syrien, firas för närvarande regelbundet i Göteborg (Vasakyrkan), Stockholm (S:t Eriks kapell), Åtvidaberg (Johanneskyrkan), Bergen (Domkyrkans Skrudshus) Drammen (Bragernes Kirke) Kristiansand. Se kalendarium för tider.

livets bröd red

Tideböner

I de dagliga tidebönerna följer vi en ordning som har sina rötter i den judiska bönetraditionen, och som utgjort klostrens gemensamma bön ända sedan den tidiga kyrkans dagar. Psaltarpsalmerna är kärnan i dessa böner. Med de första kristna ber vi Psaltarens böner i ljuset av evangelierna och Kristi liv, som gör dem till böner med en andlig och existentiell innebörd för våra liv i dag. Här deltar vi i Jesu egen bön till sin Fader, på samma gång som vi får ge uttryck för hela mänsklighetens längtan och nöd, glädje och smärta.

I januari 2015 togs vår första nya tidebönsbok i bruk, Tideböner under året. Den omfattar fyra veckors dagliga tideböner för ordinarie tid under året och innehåller Psaltaren i dess helhet. Därefter har även utkommit Tideböner advent, Tideböner fastan, Tideböner påsk och Tideböner Jul.

Du kan följa med gratis i våra tideböner genom appen Tidegärden. Du kan hitta den genom att söka på Tidegärden i Google Play eller AppStore på din mobil eller surfplatta.

I juni 2017 utkom första delen av Tideböner under året som provutgåva i norsk översättning.

Tidebönsböckerna kan beställas via vårt förlags hemsida.

Skärmavbild 2021-12-02 kl. 17.37.17

Lektionarium

Vårt lektionarium – ordningen för läsning ur Bibeln – innehåller tre dagliga bibelläsningar. En av dessa är hämtad från Gamla testamentet, en från Nya testamentets epistlar och en från evangelierna. Urvalet av texter i vårt lektionarium har sammanställts av Enzo Bianchi, tidigare prior för kommuniteten i Monastero di Bose i Italien.

Genom att använda ett lektionarium får vi hjälp att läsa Bibeln enligt den tradition som kallas lectio continua: vi läser oss igenom hela Bibeln och blir hemmastadda i dess rika och förunderliga värld.  Under en treårsperiod vandrar vi genom Gamla testamentet och varje år läser vi igenom hela Nya testamentet. Ordningen för bibelläsning är anpassad till kyrkoårets tider.

Bjärka Foto Zandra Erikshed-12

Lectio divina

I söndagens gudstjänst bär vi in Evangelieboken i processionen. Så gestaltas en bibelsyn: Kristus kommer till oss genom sitt Ord! Genom den andliga läsningen av Bibeln, i kyrkans tradition kallad lectio divina, låter vi Guds ord bli vår bön, en del av vårt personliga samtal med Gud och vårt sökande efter en djupare gemenskap med Jesus Kristus som är det levande Ordet. Alla kommunitetens medlemmar uppmuntras att avsätta tid för lectio divina i evangelierna och meditera över den dagliga evangelietexten i lektionariet.

Via länken nedan kan du läsa en artikel som bygger på Enzo Bianchis bok Att be med Guds ord, om hur lectio divina har beskrivits i den monastiska traditionen.

Bjärka Foto Zandra Erikshed-1

Jesusbönen

I kyrkans böneskatt är upprepandet av Jesu namn en av de äldsta och mest dyrbara böneformerna. Herre, Jesus Kristus, Guds son, förbarma dig över mig. Denna bön, hämtad från evangelierna, har kommit att kallas Jesusbönen och kan bedjas under dagens alla omständigheter. Jesusbönen utgör ett av de enklaste och säkraste sätten att gå bönens väg i Kristi efterföljd.

Genom radbandet med de fyrtioen knutarna, som traderats av munkarna i den egyptiska öknen och förts till oss genom medlemmar i kommuniteten, låter vi våra liv sammanlänkas med Jesu liv. Det karaktäristiska koptiska radbandet kan beställas från Ekumeniska Kommuniteten.

Via länken nedan kan du läsa en artikel om Jesusbönen av en av kommunitetens medlemmar.

2021-02-23-12.23.04

Ora et Labora

Bön och arbete – den klassiska benediktinska devisen har präglat Bjärka-Säby i över ett sekel. Den utgjorde godsägare Oscar Ekmans valspråk, och lever i dag vidare på Nya Slottet i en livsrytm där bönen och arbetet formar hela livet till en gudstjänst. De fyra dagliga tidebönerna är en påminnelse om att vi alltid lever i Guds närvaro och är kallade att gestalta Guds rike på livets alla områden. I eukaristin tar vi emot det offer som Kristus ständigt frambär, för att våra liv skall bli ett bröd som bryts och delas för världens liv.

oraetlabora

Hur blir man medlem?

Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby är öppen för alla som vill dela vår gemenskap och vår vision. Till retreater, pilgrimsresor och andra möten inbjuder vi också våra vänner.

Vägen in i kommuniteten innebär vanligen tre steg. Det första är att man blir kommunitetens vän, tar del av månadsbrev, bibelläsningsplan och bekantar sig med regeln. Genom besök i Bjärka-Säby lär man känna kommunitetens spiritualitet och liturgi. Det andra steget: när man känner sig mogen att på prov följa regeln med dess föresatser och vägvisare, ansöker man om att få bli novis. Ett novitiat varar minst sex månader. Det tredje steget innebär att man genom ett högtidligt löfte blir medlem av kommuniteten i samband med den löftesavläggelse som sker vid tiden för Kristi förklarings fest i början av augusti. Löftet bekräftas årligen.

Önskar du bli medlem i Ekumeniska Kommuniteten är du välkommen att höra av dig till kommunitetens föreståndare Jonas Eveborn på: preses@ekibs.se

Bjärka Foto Zandra Erikshed-8