Skip to content

Vad är en retreat?

Retreat betyder att dra sig tillbaka. I alla tider har människor sökt sig till avskilda platser som ger möjlighet till vila och eftertanke, stillhet och bön. I en kultur där aktivitet och effektivitet premieras, glömmer vi ofta det enkla och självklara: människans liv är en pendling mellan arbete och vila. För att kunna ge är det nödvändigt att ta emot. Endast den som låter sig bli älskad förmår att älska.

I retreaten lägger vi arbete, almanacka och ambitioner åt sidan. Vi ger oss tid att möta oss själva och våra andliga behov. I den kristna traditionen har retreaten varit en plats där människan ställer sitt liv inför Jesus Kristus, vad han gjort och vem han är för mig. I centrum står hjärtats samtal med Gud och mig själv. Retreaten handlar inte om att göra eller lära nytt, utan om att erfara. I stillheten låter vi något ske på djupet i våra liv. Mötet med Gud är hemligheten till det nya som sker, den inre förnyelsen.

32-DSC09810
28-DSC08586

Retreaten är inte en plats att “hinna med” allt det som blivit ogjort den senaste tiden. Man bör därför inte ta med sig arbete som behöver utföras in i retreaten. Dagstidningar och andra media, liksom telefoner, lägger vi likaså åt sidan när vi går in i retreatens tystnad.

Tystnaden är retreatens stora gåva till oss. Från det att retreaten inleds till dess den avslutas råder tystnad. Deltagarna samtalar inte med varandra, under måltiden spelas musik. I allt vi gör omsluts vi av den goda tystnaden. I retreatens tystnad möter vi även sådant hos oss själva som slumrat i det fördolda. Vi blir varse minnen och känslor, smärtsamma sår och undanträngd glädje. Möjligheten till ett personlig samtal med retreatledaren är därför en viktig del av retreaten.

Ekumeniska Kommuniteten erbjuder två former av retreater: temaretreater och retreater med personlig vägledning. I temaretreaterna ges dagliga vägledningar i form av undervisning utifrån retreatens tema. För den som önskar erbjuds personligt samtal med någon av retreatledarna.

De personligt vägledda retreaterna är inspirerade av ignatiansk spiritualitet. Ingen gemensam undervisning förekommer, utan samtliga deltagare möter dagligen en vägledare för samtal och handledning under retreaten. Deltagarnas andliga övningar består av bibelmeditationer, som syftar till en personlig erfarenhet av Jesus Kristus i det egna livet. Huvudansvarig för de vägledda retreaterna är Susanne Carlsson, präst i den anglikanska kyrkan och med lång erfarenhet av retreater i ignatiansk anda. Samtliga vägledare i retreaterna har genomgått utbildning i ignatiansk vägledning.

Förutom vägledning och samtal är gudstjänsten en viktig del av retreaten. Varje dag inleds med mässa och fyra dagliga tideböner firas under retreaten.

Genom våra retreater vill vi bereda en tillflykt för den som önskar dra sig tillbaka i stillhet för att i bön söka Gud eller bara få några dagar för vila och eftertanke.

Hör av dig till oss på info@ekibs.se om du har frågor kring våra retreater.

Ekumeniska Kommunitetens temaretreater inleds i regel med en gemensam kvällsmåltid kl 18.45 den första kvällen, som följs av en introduktion inför retreaten. Därefter går deltagarna in i retreatens tystnad. Retreaterna avslutas vanligen efter frukost ca kl 10.00.

Retreatprogram (temaretreat)
07.00 LAUDES
08.00 MÄSSA
08.45 FRUKOST
10.30 VÄGLEDNING
12.00 MIDDAGSBÖN
13.00 MIDDAG
15.30 FIKA
16.00 VÄGLEDNING
18.00 VESPER
18.45 KVÄLLSMAT
20.30 COMPLETORIUM
           KVÄLLSTE


Under en vägledd retreat ingår ett personligt samtal med en vägledare varje dag istället för vägledningarna i grupp.

Retreatprogram (vägledd retreat)
08.00 MÄSSA
08.45 FRUKOST
13.00 MIDDAG
15.30 FIKA
18.45 KVÄLLSMAT
20.45 KVÄLLSTE

ekibs
Bjärka Foto Zandra Erikshed-2