Vad är en retreat?

Retreat betyder att dra sig tillbaka. I alla tider har människor sökt sig till avskilda platser som ger möjlighet till vila och eftertanke, stillhet och bön. I en kultur där aktivitet och effektivitet premieras, glömmer vi ofta det enkla och självklara: människans liv är en pendling mellan arbete och vila. För att kunna ge är det nödvändigt att ta emot. Endast den som låter sig bli älskad förmår att älska.

I retreaten lägger vi arbete, almanacka och ambitioner åt sidan. Vi ger oss tid att möta oss själva och våra andliga behov. I den kristna traditionen har retreaten varit en plats där människan ställer sitt liv inför Jesus Kristus, vad han gjort och vem han är för mig. I centrum står hjärtats samtal med Gud och mig själv. Retreaten handlar inte om att göra eller lära nytt, utan om att erfara. I stillheten låter vi något ske på djupet i våra liv. Mötet med Gud är hemligheten till det nya som sker, den inre förnyelsen.

dan-freeman-VAWqURK_Th0-unsplash
IMG_1729

Retreaten är inte en plats att “hinna med” allt det som blivit ogjort den senaste tiden. Man bör därför inte ta med sig arbete som behöver utföras in i retreaten. Dagstidningar och andra media, liksom telefoner, lägger vi likaså åt sidan när vi går in i retreatens tystnad.

Tystnaden är retreatens stora gåva till oss. Från det att retreaten inleds till dess den avslutas råder tystnad. Deltagarna samtalar inte med varandra, under måltiden spelas musik. I allt vi gör omsluts vi av den goda tystnaden. I retreatens tystnad möter vi även sådant hos oss själva som slumrat i det fördolda. Vi blir varse minnen och känslor, smärtsamma sår och undanträngd glädje. Möjligheten till ett personlig samtal med retreatledaren är därför en viktig del av retreaten.

På Nya Slottet Bjärka-Säby erbjuds två former av retreater: temaretreater och retreater med personlig vägledning. I temaretreaterna ges dagliga vägledningar i form av undervisning utifrån retreatens tema. För den som önskar erbjuds personligt samtal med någon av retreatledarna.

De personligt vägledda retreaterna är inspirerade av ignatiansk spiritualitet. Ingen gemensam undervisning förekommer, utan samtliga deltagare möter dagligen en vägledare för samtal och handledning under retreaten. Deltagarnas andliga övningar består av bibelmeditationer, som syftar till en personlig erfarenhet av Jesus Kristus i det egna livet. Huvudansvarig för de vägledda retreaterna är Susanne Carlsson, präst i den anglikanska kyrkan och med lång erfarenhet av retreater i ignatiansk anda. Samtliga vägledare i retreaterna har genomgått utbildning i ignatiansk vägledning.

Förutom vägledning och samtal är gudstjänsten en viktig del av retreaten. Varje dag inleds med mässa. Fyra dagliga tideböner firas i Nya Slottets två kapell.

Utöver de retreater som arrangeras av Ekumeniska Kommuniteten finns möjligheten att besöka Nya Slottet för enskild retreat. Bokning av enskild retreat: bokning@nyaslottet.se.

På Nya Slottet Bjärka-Säby och Antoniosgården på Kållandsö vill vi bereda en tillflykt för den som önskar dra sig tillbaka i retreat för att i bön söka Gud eller bara få några dagar för vila och eftertanke.

14112020-DSCF5077